Psykoterapia

Perhe- ja paripsykoterapia

Perheterapia on psykoterapiaa, jossa tutkitaan ja hoidetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja yksittäisellä perheenjäsenellä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiassa apua saa jokainen perheenjäsen sekä koko perhe. Perheterapiassa on tarkoitus oppia ymmärtämään toisia perheenjäseniä ja heidän näkökulmiaan niin, että perhe saa omat voimavaransa käyttöön ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutus olisi rakentavaa, toisia kunnioittavaa ja arvostavaa. Perheterapian tarkoitus on lisätä kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia.

Perheterapeutin tehtävänä on luoda turvallinen tila, jossa perheen asioita, tunteita, huolia ja suruja on mahdollista käsitellä ja työstää luottamuksellisesti niin, että tulevaisuudessa ne eivät muodostaisi esteitä perheenjäsenten psyykkiselle voinnille tai vuorovaikutussuhteille. Jokaisen läsnäolijan ääni ja mielipide on yhtä tärkeä, ja kaikkien kuulluksi tuleminen on keskeistä työskentelyssä. Perheterapeutti voi esittää vaihtoehtoisia näkökulmia ja tuoda näin uutta ajateltavaa keskusteluun. Perheterapia on tunnetyöskentelyä ja siinä voi syntyä oivalluksia, jotka auttavat perheen toimintaa tulevaisuudessa. Perheterapiassa vakautetaan perheen tilannetta, vahvistetaan hyviä selviytymiskeinoja ja perheresilienssiä. 


Pariterapia on psykoterapian muoto, joka keskittyy psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen vahvistamalla parisuhteen vuorovaikutusta, tunnesuhdetta ja yksilöiden yhteistä ymmärrystä. Pariterapiassa käsitellään niitä teemoja ja haasteita, joita pari itse nostaa esille, ja etsitään näihin sopivia työkaluja ja keinoja suhteen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pariterapiaistuntojen välillä voidaan tehdä kotitehtäviä ja harjoituksia, joiden tavoitteena on lisätä pulmien ratkaisua ja arjen hyvinvointia. Pariterapiassa tarkastellaan kumppaneiden välistä vuorovaikutusta, tunneilmaisua sekä seksuaalisuutta, sekä vahvistetaan parin voimavaroja ja etsitään ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin.