Lasten ja nuorten toimintaterapia

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lasta suoriutumaan ikätasoisesti sellaisissa valmiuksissa ja taidoissa, joita lapsi vielä harjoittelee. Tällaisia voivat olla esimerkiksi motoriikkaan, hahmottamiseen, keskittymiseen, omantoiminnanohjaukseen tai itse- ja tunnesäätelyyn liittyvät taidot ja valmiudet. Lasten toimintaterapiassa hyödynnetään monipuolisesti leikkiä, pelejä ja yhdessä tekemistä lapsen ikätaso ja mielenkiinnon kohteet huomioiden; mielenkiinnon kohteiden kartoittaminen on tärkeää lapsen terapiaan motivoitumisen ja sitoutumisen kannalta. Toiminnallisilla menetelmillä pyritään siihen, että lapsella on terapiassa kivaa ja että hän saa onnistumisen kokemuksia. Tiivis yhteistyö lapsen lähiverkoston kanssa (koti, varhaiskasvatus, koulu) on tärkeä osa toimintaterapeuttista kuntoutusta, jotta terapiassa harjoitellut taidot siirtyisivät mahdollisimman hyvin arkeen.

Nuoruusikäisten toimintaterapiassa on aina asetettujen tavoitteiden lisäksi mukana nuoruuden kehitystehtävät ja niiden ratkaiseminen. Toimintaterapiassa nuorta tuetaan minä-identiteetin muotoutumisessa, oman polun ja mielenkiinnon kohteiden löytämisessä, vanhemmista irtaantumisessa ja itsenäistymisessä kohti aikuisuutta. Tulosyyt toimintaterapiaan nuoruusikäisillä voivat liittyä omantoiminnanohjauksen, keskittymisen ja itsesäätelyn haasteisiin, mutta myös erilaisiin ahdistus-, masennus- tai mielialaoireisiin. Pelien lisäksi nuorten toimintaterapiassa hyödynnetään luovia ja projektiivisia menetelmiä, ympäristökäyntejä sekä arjessa selviytymisen taitojen (mm. kaupassa käynti, ruoanlaitto, kodinhoito, raha-asiat) harjoittelua.